Suomen Markkinatutkimusliiton(SMTL ry) säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Markkinatutkimusliitto SMTL ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on

 • mielipide- ja markkinatutkimustoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen
 • jäsenten yhteistoiminnan edistäminen
 • jäsenten ammatillisen vastuuntunnon ja ammattitaidon kehittäminen
 • suhteiden hoitaminen viranomaisiin ja eri järjestöihin jäsenkuntaa koskevissa yhteisissä asioissa
 • liittoon kuuluvien yritysten yleisten toimintaedellytysten edistäminen
 • toimialan työnantajakuvan kehittäminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta- ja koulutustoimintaa sekä tekee omien selvitysten perusteella esityksiä ja antaa lausuntoja.

3§ Jäsenet

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voi liiton kokous kirjallisesta anomuksesta hyväksyä mielipide-, markkinatutkimus- tai markkinainformaatioalalla toimivan oikeuskelpoisen yhteisön, jota johtokunta suosittelee. Hyväksymiseen vaaditaan liiton kokouksen 2/3 äänten enemmistö. Yhteisöltä edellytetään, että

 • se on sitoutunut noudattamaan tiedokseen saamiaan liiton vahvistamia sääntöjä ja sopimuksia, kuten liiton käytännesääntöjä, ESOMARin käytännesääntöjä, sekä edellyttää myös alihankkijoiltaan niiden noudattamista
 • tuntee eri tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä ja pystyy myös kontrolloimaan nii
 • markkinatiedon käsittely ja analysointi muodostavat olennaisen osan sen liiketoiminta
 • sen taloudellinen tilanne on vakaa ja se voidaan todentaa viimeisestä kahdesta vahvistetusta tilinpäätöksestä
 • vähintään yksi johtoryhmän tai vastaavan jäsen on ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing Research) jäsen

Liiton jäsenyys edellyttää kaikilta varsinaisilta jäseniltä, että ne sitoutuvat toimimaan ISO 20252 laatustandardin mukaisesti ja edellyttävät myös alihankkijoiltaan tämän standardin noudattamista.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsenen edellytetään osallistuvan aktiivisesti liiton toimintaan. Vuositasolla tulee osallistua vähintään yhteen sääntömääräiseen kokoukseen.

Mikäli liiton johtokunnan tietoon tulee seikkoja, joiden perusteella on syytä vakavasti epäillä jäsenen rikkovan jäsenyyden edellytyksiä tai muuten toimintansa perusteella muodostavan uhan liiton toimialan uskottavuudelle tai hyvälle maineelle, on johtokunnan ryhdyttävä toimiin tilanteen selvittämiseksi ja tarpeen niin vaatiessa joko varoitettava jäsentä tai vietävä asia liiton kokouksen käsiteltäväksi.

Jos liiton jäsen ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä tai velvoituksia taikka, jos jäsen menettelyllään on huomattavasti vaikeuttanut liiton toimintaa, voi liiton kokous johtokunnan esityksestä, jos kokouksessa edustettuna olevat jäsenet ¾ äänten enemmistöllä sitä kannattavat, erottaa jäsenen.

Jäsenillä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen vaalikokous päättää jäsenmaksun määrästä.

Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu perustuu kiinteään maksuun, joka on saman suuruinen kaikille jäsenille, ja jäsenen tutkimusliikevaihdosta riippuvaan muuttuvaan maksuun. Uudet jäsenet voidaan lisäksi velvoittaa maksamaan liittymisvuotena liittymismaksun.

5§ Hallinto

Liiton asioita hoitaa vaalikokouksen valitsema kolmijäseninen johtokunta, jonka jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Vaalikokous valitsee johtokunnan jäsenistä korkeintaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kaksi sen jäsenistä on läsnä.

6§ Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa kukin johtokunnan jäsenistä erikseen taikka se tai ne liiton toimihenkilöt, jotka johtokunta siihen määrää.

7§ Tilinpäätös ja tilien hallinnon tarkastus

Liiton toiminta- ja tilivuosi päättyy 31.12., jolloin myös tilit päätetään. johtokunnan on jätettävä tilit vuosikokoukselle valittujen toiminnantarkastajien tarkastamina.

8§ Liiton kokoukset

Liitolla on kaksi varsinaista kokousta, vuosikokous viimeistään maaliskuussa ja vaalikokous viimeistään marraskuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään johtokunnan kutsusta tai, kun vähintään kaksi liiton jäsentä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten kirjallisesti johtokunnalta pyytää.

Varsinaista jäsentä edustaa liiton kokouksissa jäsenen asianmukaisesti valtuuttama henkilö.

Liiton kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Vuosikokous
Liiton vuosikokouksessa käsitellään:

 • johtokunnan kertomus edellisen toiminta- ja tilivuoden toiminnasta,
 • edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 • päätetään: edellisen tilivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta, tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • käsitellään: muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vaalikokous

Liiton vaalikokouksessa päätetään:

 • seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman hyväksymisestä,
 • seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvion hyväksymisestä,
 • seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun määrästä sekä liittymismaksun määrästä
 • toiminnantarkastajien ja johtokunnan jäsenten palkkioista
 • valitaan:
 • johtokunnan jäsenet, joka kolmas vuosi
 • johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä sekä
 • käsitellään:
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ Kokousten koollekutsuminen

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 8 päivää aikaisemmin joko kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kaikki kokouksessa esille tulevat asiat.

10§ Liiton purkautuminen tai lakkauttaminen

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava johonkin liiton tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, jonka liiton viimeinen kokous päättää.

11§ Muissa kohdissa on noudatettava, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.

12§ Liiton sääntöjen muutos

Sääntömuutos edellyttää neljäviidesosaa (4/5) äänten enemmistöä liiton kokouksessa annetuista äänistä.

Päivitetty 20.4.2018