TNS Gallup

The Pink, laatujärjestelmä jota ei näe, mutta joka tuntuu

Lähtökohta ja tavoitteet 

TNS Gallupin nykyisen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen alkoi vuonna 2005. Jo alkuvaiheessa päätimme, että tulemme välttämään byrokraattissävytteisiä ja konsulttikielisiä laatutermejä. Tavoitteena oli myös välttää erilaisten lomakkeiden ja lippusten täyttämistä. Näiden sijasta pyrimme luomaan helposti käyttöön otettavia toimintamalleja ja ohjeistusta, jotka vapauttaisivat aikaamme ja energiaamme luovuudelle ja toiminnan kehittämiselle asiakkaan hyödyksi.

Kehitystyöhön valjastettiin alusta lähtien laaja joukko henkilöstön edustajia eri toiminnoista ja tiimeistä, ja lähdettiin etsimään yhteistä näkemystä ja yhteisen vastuunkannon kulttuuria. Projektien kulku kuvattiin prosesseina, joiden saumattomat rajapinnat eri toimintojen ja tekijöiden välillä eivät muodosta pullonkauloja tai estä projektin valmistumista asiakkaan tarpeeseen.

Osaksi jokapäiväistä tekemistä ja kehittämistä

Tarkoituksena oli sovittaa laadunhallinta osaksi jokapäiväistä tekemistä siten, että itse laadun valvominen tai hallinta ei ole juuri se projektin kulkua hidastava tekijä. Kaikki ymmärsivät, että jos toimintamalleja pitää tarkistaa erillisestä laatukäsikirjasta ja soveltaa ohjeita kulloinkin käsillä olevaan työhön, tehokkuus ja työn luontevuus jäisivät haaveeksi. Tehtävänä oli siis linkittää tarpeellinen dokumentointi ja tarkastukset luontevasti ja huomaamattomasti jokapäiväiseen tekemiseen. Byrokratia ja laatutoiminnan tavoitteeksi alussa asetettu tekemisen luontevuus asettuivat siis vastakkain.

Vuonna 2007 lanseerasimmekin TNS Gallupin laatujärjestelmän, joka sai yrityksen logon päävärin mukaisesti nimen "The Pink". Nyt 5 vuotta Pinkin syntymän jälkeen, voimme tyytyväisinä todeta olevamme lähempänä luontevaa tekemistä kuin byrokratiaa, vaikkakin aina on parantamisen varaa. Tämän vuoksi olikin erityisen tärkeää luoda jatkuvasti pyörivä, mutta silti riittävän kevyt palautejärjestelmä palvelemaan toiminnan kehittämistä.  

Kehittämisen näkökulmasta erilaiset palautejärjestelmät ovat siis tärkeässä roolissa, laatujärjestelmämme kehittämisosioon kuuluvatkin mm. asiakastyytyväisyys-, projektipalaute-  ja sisäinen henkilöstötutkimus, virhetilanteiden hallinta ja kehittämispalaverit. Näiden avulla kerätty tieto kumuloituu helppokäyttöiseksi ja selkeätulkintaiseksi tiekartaksi jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

Kansainvälinen näkökulma

TNS Gallupin asema osana maailman laajinta markkinatutkimuskonsernia on luonnollisesti asettanut myös omat reunaehtonsa ja haasteensa toiminnan kehittämiselle ja dokumentoinnille. Laatujärjestelmää ei ole voitu rakentaa huomioimaan pelkästään Suomen toimintoja, vaan yhtenevät pelisäännöt kaikkien TNS maiden kanssa luo edellytykset globaalisti tehokkaille ja tasalaatuisille lopputuloksille.

Tällä hetkellä TNS Gallup on sertifioitu  ISO 9001, 20252 ja 26362 standardeihin ja näitä täydentävillä TNS konsernin globaalilla näkökulmalla perustuvilla säännöstöillä.

Miksi kaikki tämä?

Vastaus on helppo: asiakkaan vuoksi! Keräämämme palautetiedon perusteella asiakkaiden kokemat hyödyt laatujärjestelmän käyttöönotosta ovat kiistattomat. Tehokkuus ja hyvät toimintamallit näkyvät aikatauluissa, kustannuksissa, tutkimussuunnitelman ja lopputuloksen vastaavuudessa, tulosten hyödynnettävyydessä ja seurantatutkimusten vertailukelpoisuudessa.

 

Asko Hyytiäinen

Laatupäällikkö

TNS Gallup Oy