Palvelu Plus Oy

Laatu on jokaisen vastuulla!

Palvelu Plus Oy:n laatujärjestelmä sertifioitiin vuonna 2010, jota edelsi parin vuoden varsinainen järjestelmän rakentamisvaihe. Varsinaiseen toimintaan laatusertifikaatti ei tuonut kovinkaan suuria muutoksia, saimme kuitenkin raamit organisaation toiminnalle, hahmotuksen kokonaisuudelle sekä toimintaympäristölle. Myös tutkimusvaiheiden dokumentointi muotoutui tarkemmaksi, yhdenmukaisemmaksi ja selkeämmäksi.

Laatujärjestelmän myötä saimme sisäisesti monille asioille yhteisen kielen, johon laatujärjestelmä tarjosi käsitteet ja sanakirjan. Varsinkin aluksi tarvitsimme sanakirjaa usein ja huomasimme, että tavoitteemme ovat kuitenkin ennallaan: tarjota asiakkaalle luotettavia, oikeita ja tasalaatuisia tutkimuksia. Tavoitteenamme on ollut ja on edelleen löytää organisaatiomme kipupisteet, mahdolliset syyt ongelmiin ennen kuin niitä edes ilmaantuu. Haluamme ennakoida ja estää mahdollisia laatupoikkeamia. Laatujärjestelmän myötä yhdenmukaistimme useita prosessiemme osia ja pyrimme yksinkertaistamaan ja selkiyttämään kaikkia toiminnan osa-alueita. Tätä kautta pyrimme luonnollisesti myös kustannustehokkuuteen.

Sisäiset ja ulkoiset laatuauditoinnit, jotka kohdistetaan tuotannon kaikkiin vaiheisiin, ovat keskeinen osa laadunhallintaa ja kehittämistä. Tutkimusalan tarkkuus korostuu Palvelu Plussassa laatusteppien tarkasteluna säännöllisin väliajoin ja pidämme pedantisti kiinni auditointien järjestelmällisyydestä ja tarkkuudesta. Auditointien tulokset käydään läpi organisaation kaikilla tasoilla ja niiden pohjalta tehdään suunnitelmat ja toimenpiteet toiminnan kehittämisestä. Sisäinen laatujärjestelmän vuosikello pitää meidät ajan tasalla tarvittavista toimenpiteistä.

 

Laatuprojektista toimintatavaksi

 

Palvelu Plussassa laatujärjestelmä koetaan erittäin hyödylliseksi. Aluksi sen koettiin lisäävän työvaiheita tutkimuksen toteutuksessa, mutta näin muutaman vuoden jälkeen on ilo huomata laatusertifikaatin vaatimien asioiden olevan luontevia ja hallittuja osia tutkimuksen toteutuksessa.

Enää ei ole tarvetta jatkuvasti määritellä mikä on osa laatusertifikaatin vaadetta ja mikä yrityksen omaa vaatimustasoa, vaan nämä kaksi ovat sulautuneet yhdeksi, yhteiseksi Palvelu Plussan toimintatavaksi.

 

Koska tutkimusmaailmassa on pakko toimia kurinalaisesti muutenkin, ei laatujärjestelmä tuonut maailmaa mullistavaa muutosta henkilöstöllemme. Laatusertifikaatti lisää henkilökunnalle työn selkeyttä, yhteistyötä henkilöstön kesken, yritykselle se vahvistaa jatkuvan parantamisen mekanismien toimivuutta sekä yhtenäistä toimintatapaa. Asiakkaalle se lisää luotettavuutta sekä vertailtavuutta.

Yrityksessämme työskentelee vakituisesti tiivis ydinporukka, ja jokaisella on oma vastuualueensa laatujärjestelmästä. Laatu on siis todellakin jokaisen vastuulla. Päivittäisen laatutyön kulmakiviä ovat yhteiset laatupalaverit, jossa käsittelemme laadun kannalta olennaisia asioita, kuten asiakaspalautteita, sisäisiä poikkeamia, tulevia kehityshankkeita ja projekteja, joissa voimme jo etukäteen tunnistaa mahdolliset "kuolleet kulmat" jo suunnitteluvaiheessa.  Myöskin operatiivisissa palavereissa on aina mukana laatuosio. Tällä tavoin laatu, sen vaatimukset ja merkitys, pysyy jokapäiväisenä arjessamme. Välillä tuntuu, että yritykseemme on siunaantunut melko paljon hyvin tarkkoja työntekijöitä (kuten tutkimusalalla saattaa olla tapana) ja saatamme keskittyä liikaakin pieniin yksityiskohtiin, mutta usein huomaamme että ei ole niin pientä asiaa etteikö sillä voisi olla merkitystä kokonaislaatuun.

 

Asiakkaiden kokemus

 

Tutkimuksia ostavat yritysten edustajat kokevat tutkimusyrityksen laatusertifikaatin pääsääntöisesti tärkeäksi ja uskottavuutta lisääväksi. Koska yrityksemme tutkii pääasiassa palvelun laatua, eli sitä tehdäänkö yrityksessä asiat kuten on luvattu ja sovittu, niin ei ollut epäilystäkään siitä ettemmekö haluaisi "vastata huutoon" ja olla itse samalla tasolla laadun suhteen. Olemme vahvasti sitä mieltä, että oman toimintamme pitää olla samalla tasolla kuin mitä asiakkaillemmekin jatkuvasti korostamme. Laatu pitää olla tasalaatuista, vertailukelpoista, yhtenäistä sekä uskottavaa päivästä ja vuodesta toiseen. Kaikkein pahinta on laadun heittelehtiminen ja tähän vastaamme pitämällä huolta omasta laatujärjestelmästämme toimintamme kaikissa vaiheissa.

 

Saija Kukkonen

Laatupäällikkö, tutkija

Palvelu Plus Oy