Finnpanel Oy

Laatusertifikaatti ISO 20252 Finnpanelin käytännöissä

Finnpanelista tuli ISO 20252 -sertifioitu markkinatutkimusyritys syyskuussa 2010. Puolentoista vuoden kokemuksella erityisen tärkeiksi laatutyökaluiksi ovat muodostuneet sisäinen auditointi sekä Finnpanel-blogin käyttö, jotka kumpikin ovat juurtuneet koko Finnpanelin toimintaan.

Sisäinen auditointi

Laatustandardi kuvaa sisäistä auditointia näin: "Auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen määrittelemiseksi, missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty."

Finnpanelissa sisäinen auditointi valjastettiin viimeksi tukemaan uuden tallennusohjelmiston luomista. Menetelmän muuttumisen ja tallennusohjelmiston ikääntymisen takia tarvittiin uusi tallennusohjelmisto, joka täyttäisi kaikki nykypäivän ja nähtävissä olevan tulevaisuuden vaatimukset. Asiakirja-auditoinnissa tarkastettiin kaikkien vaadittavien dokumenttien ja tallenteiden ajantasaisuudet. Havainnoissa auditoija seurasi ja haastatteli tallentajaa selvittääkseen koko tallennuksen kaikki kehittämistarpeet. Lopputuloksena syntyi auditointiraportti koko tallennuksesta ja myöhemmin valmistui täysin uusi, käyttömukavuudeltaan moderni tallennusohjelma.

Finnpanel-blogi

Keskeinen uudistus Finnpanelin laatusertifikaattihankkeessa oli sisäisen blogin perustaminen intranetiin. Blogiin kirjataan kaikki asiakaspalautteet, kehitysehdotukset, omat ja muiden tekemät virheet sekä sisäiset tiedotteet. Blogi toimii sisäisenä tiedonvälityskanavana sekä palautteen ja kehitysehdotusten arkistona.

Mikäli asiakas epäilee tutkimustuloksissa virhettä, asia kirjataan blogiin. Riippumatta siitä oliko virhettä tai ei, asia selvitetään asiakkaalle ja kuitataan blogiin käsitellyksi. Laadunhallinnan näkökulmasta tärkeintä eivät kuitenkaan ole yksittäiset virheet vaan se, että muutaman kerran vuodessa kokoontuva laadunohjausryhmä selvittää, onko havainnoissa, virheissä ja ongelmissa toistuvuutta. Mikäli on, asiaan tehdään parantavia toimenpiteitä.

Finnpanelin blogi on parissa vuodessa vakiintunut yhdeksi Finnpanelin sisäiseksi tiedonvälityskanavaksi ja on lisännyt tiedonkulkua TV-mittaritutkimuksen ja radiotutkimuksen välillä.

Aika ennen ISO 20252 -sertifikaattia

Sertikaatin myöntäminen puolitoista vuotta sitten ei tarkoita sitä, etteikö Finnpanelissa olisi suhtauduttu laatu-asiaan vakavasti aikaisemminkin. Jo vuonna 1999 riippumaton kansainvälinen toimija auditoi koko TV-mittaritutkimuksen. TV-mittaritutkimus ja Kansallinen Radiotutkimus ovat valuuttatutkimuksia, joita valvotaan, kehitetään ja hiotaan asiakkaiden tarpeiden ja muuttuvan maailman mukaan jatkuvasti. Sertifikaatin myötä arkistointiin, dokumentointeihin ja muihin laatustandardin tuomiin vaatimuksiin on kuitenkin tullut enemmän jatkuvuutta ja systemaattisuutta.

Asiakkaan näkökulma

Sekä TV-mittaritutkimus että Kansallinen Radiotutkimus ovat metodiltaan jatkuvia tiedonkeruu- ja raportointiprosesseja, joissa ennalta sovitut toimintatavat ja rutiinit toistuvat päivästä ja kuukaudesta toiseen. Asiakkaan näkökulma ja ääni näkyy ja kuuluu ennen kaikkea tutkimusten ohjausryhmissä, joissa valvotaan tutkimusten toteuttamista ja kehittämistä. Käytännön tasolla laatusertifikaatti vaikuttaa eniten Finnpanelin rutiineihin päivittäisessä työssä, mutta asiakkaalle sertifikaatti antaa lupauksen tutkimuksesta, jonka kaikki vaiheet on luotettavasti toteutettu. RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller kiteyttää mielestäni hyvin laatusertifikaatin merkityksen asiakkaan näkökulmasta: " Kansallinen Radiotutkimus on aina ollut laadukas tutkimus, mutta sertifikaatin myötä laadusta tuli myös standardisoitu. Osaltaan se lisää edelleen tutkimuksen luotettavuutta ja helpottaa tutkimuksen laadusta viestimistä eteenpäin."Kenneth Ekström, Laatupäällikkö, Finnpanel Oy