ICC/ESOMAR, Kansainvälinen Säännöstö markkina- ja yhteiskunnallista tutkimusta varten

Markkinatutkimusta ohjaa Suomessa alan kansainväliset, kansalliset sekä toimialakohtaiset lait sekä säännöt. ESOMAR julkaisi ensimmäisen kansainvälisen säännöstön markkinoinnin ja yhteiskunnallisen tutkimuksen käytäntöjä varten jo 1948. Tätä seurasi joukko säännöstöjä, joita tuottivat kansalliset organisaatiot ja Kansainvälinen Kauppakamari (ICC). Vuonna 1976 ICC ja ESOMAR sopivat, että olisi suotavaa käyttää yhtä kansainvälistä säännöstöä kahden toisistaan poikkeavan säännöstön asemesta ja yhteinen ICC/ESOMAR Säännöstö julkaistiin 1977. Tämä tarkistettiin ja saatettiin ajan tasalle vuosina 1986 ja 1994. Nykyinen versio, viides painos ICC/ESOMAR Säännöstöstä julkaistiin vuonna 2016.Linkki ESOMAR Code & Guidelines 2016.

Suomen Markkinatutkimusliitto (SMTL ry) koosti yhteen ICC/ESOMAR keskeisen sisällön ja päähuomiot v.2016 sääntömuutoksesta. ESOMARIN sääntömuutosten taustalla on datan merkityksen kasvu yritysten johtamisessa, uuden teknologian mukana tuoma muutos alalla sekä tavoite saada uudet toimijat mukaan itsesäätelyyn ja tutkimusyhteistyöhön. Raportissa käsitellään tarkemmin ESOMARIN tarkentuneita sääntömuutoksia sekä niiden mukana tuomia vastuita tutkimuksen kohteille, asiakkaille ja ammattikunnalle.

Raportti on markkinatutkimusalan tutkijoiden sekä tutkimusta hyödyntävien yritysten käytettävissä. Raportin suora kopiointi sekä sen jakelu on ehdottomasti kielletty!

Ota yhteys Markkinatutkimusliittoon, mikäli haluat käyttää raporttia tietolähteenä. Linkki raporttiin.

ALAN VALVONTA

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto (TEN Finland) valvoo alan laatua ja uskottavuutta. Neuvoston ja sen asiamiehen tehtävänä on ottaa kantaa sellaisiin markkinatutkimusalan toimintatapoihin, joiden voidaan katsoa rikkovan alan kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia ja käytännesääntöjä. Nämä käytännesäännöt koskevat myös sellaisia tutkimuksia, joita yritykset tekevät itse käyttämättä apuna ulkopuolisia tutkimusyrityksiä. Neuvostoon ja asiamiehelle voivat asioita jättää käsiteltäväksi sekä kuluttajat että yritykset, järjestöt ja muut organisaatiot.

ESOMARIN jäsen voi tehdä valituksen ESOMARIN sääntöjä rikkovasta toiminnasta. Huomioitavaa kuitenkin on, että valitus tulee kohdistua henkilöön tai yhteisöön, joka on jo ESOMARIN jäsen. Lisätietoa asiasta Suomen ESOMAR-edustajalta Lena Sandell, Finnpanel,lena.sandell(at)finnpanel.fi