Eettiset säännöt

Millaista on hyvin tehty markkinatutkimus?

Yleistä

Markkinatutkimus tulee aina suorittaa objektiivisesti ja hyväksyttyjen tieteellisten periaatteiden mukaisesti.

Tietojen antajien oikeudet

 • Tietojen antajien osallistuminen markkinatutkimukseen on täysin vapaaehtoista kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Heitä ei saa johtaa harhaan pyydettäessä suostumusta yhteistyöhön.
 • Tietojen antajien henkilöllisyys tulee pitää tiukasti salassa. Jos tietojen antaja on antanut tutkijalle luvan välittää tiedot eteenpäin sellaisessa muodossa, että tietojen antajan henkilöllisyys käy niistä selville:

- tietojen antajan tulee ensin kertoa, kenelle tietoja annetaan ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään, sekä

- tutkijan tulee varmistaa, että tietoja ei käytetä mihinkään ei-tutkimuksellisiin tarkoituksiin ja että tietojen vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan näiden perussääntöjen määräyksiä.

 • Tutkijan tulee ryhtyä kaikkiin mahdollisiin varotoimiin varmistaakseen, ettei tietojen antajalle koidu suoranaista vahinkoa tai haittaa markkinointitutkimukseen osallistumisen seurauksena.
 • Tutkijan tulee olla erityisen varovainen lapsia ja nuoria henkilöitä haastateltaessa. Lasten haastattelemista varten tulee ensin saada vanhemman tai huoltajan antama suostumus.

Tutkijoiden ammatilliset velvollisuudet

 • Tutkijat eivät saa, sen enempää tietoisesti kuin tuottamuksellisestikaan, toimia siten, että tuottavat markkinointitutkimusalalle häpeää tai että yleisön luottamus markkinointitutkimukseen heikkenee.
 • Tutkijat eivät saa antaa esittää vääriä tietoja omista tai muiden organisaatiossa toimivien taidoista tai kokemuksesta.
 • Tutkijoiden tulee aina pyrkiä suunnittelemaan kustannustehokkaita ja riittävän laadukkaita tutkimuksia ja tämän jälkeen toteuttamaan ne toimeksiantajan kanssa sovituin ehdoin.
 • Tutkijoiden tulee varmistaa kaiken hallussaan olevan tutkimusaineiston turvallisuus.


Tutkijan ja toimeksiantajan yhteiset oikeudet ja velvollisuudet

 • Toimeksiantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietojen antajien nimiä tai osoitteita ellei tutkija ole saanut nimenomaista suostumusta tähän.
 • Tutkija ei saa paljastaa toimeksiantajan henkilöllisyyttä (ellei laki sitä edellytä) tai mitään toimeksiantajan liiketoimiin liittyvää luottamuksellista tietoa millekään kolmannelle osapuolelle ilman toimeksiantajan lupaa.
 • Tutkijan on pyynnöstä annettava toimeksiantajan järjestää kenttätyön ja tietojen käsittelyn laadun tarkistuksia edellyttäen, että toimeksiantaja maksaa kaikki tästä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.
 • Tutkijan tulee toimittaa toimeksiantajalle kaikki tarpeelliset tekniset tiedot kaikista toimeksiantajalle tehtävistä tutkimusprojekteista.