Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

Eettiset säännöt

Millaista on hyvin tehty markkinatutkimus?

 
Yleistä
 

Markkinatutkimus tulee aina suorittaa objektiivisesti ja hyväksyttyjen tieteellisten periaatteiden mukaisesti.

Tietojen antajien oikeudet

 • Tietojen antajien osallistuminen markkinatutkimukseen on täysin vapaaehtoista kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Heitä ei saa johtaa harhaan pyydettäessä suostumusta yhteistyöhön.
 • Tietojen antajien henkilöllisyys tulee pitää tiukasti salassa. Jos tietojen antaja on antanut tutkijalle luvan välittää tiedot eteenpäin sellaisessa muodossa, että tietojen antajan henkilöllisyys käy niistä selville:

   - tietojen antajan tulee ensin kertoa, kenelle tietoja annetaan ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään, sekä

   - tutkijan tulee varmistaa, että tietoja ei käytetä mihinkään ei-tutkimuksellisiin tarkoituksiin ja että tietojen vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan näiden perussääntöjen määräyksiä.

 • Tutkijan tulee ryhtyä kaikkiin mahdollisiin varotoimiin varmistaakseen, ettei tietojen antajalle koidu suoranaista vahinkoa tai haittaa markkinointitutkimukseen osallistumisen seurauksena.
 • Tutkijan tulee olla erityisen varovainen lapsia ja nuoria henkilöitä haastateltaessa. Lasten haastattelemista varten tulee ensin saada vanhemman tai huoltajan antama suostumus.

 

Tutkijoiden ammatilliset velvollisuudet

 • Tutkijat eivät saa, sen enempää tietoisesti kuin tuottamuksellisestikaan, toimia siten, että tuottavat markkinointitutkimusalalle häpeää tai että yleisön luottamus markkinointitutkimukseen heikkenee.
 • Tutkijat eivät saa antaa esittää vääriä tietoja omista tai muiden organisaatiossa toimivien taidoista tai kokemuksesta.
 • Tutkijoiden tulee aina pyrkiä suunnittelemaan kustannustehokkaita ja riittävän laadukkaita tutkimuksia ja tämän jälkeen toteuttamaan ne toimeksiantajan kanssa sovituin ehdoin.
 • Tutkijoiden tulee varmistaa kaiken hallussaan olevan tutkimusaineiston turvallisuus.


Tutkijan ja toimeksiantajan yhteiset oikeudet ja velvollisuudet

 • Toimeksiantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietojen antajien nimiä tai osoitteita ellei tutkija ole saanut nimenomaista suostumusta tähän.
 • Tutkija ei saa paljastaa toimeksiantajan henkilöllisyyttä (ellei laki sitä edellytä) tai mitään toimeksiantajan liiketoimiin liittyvää luottamuksellista tietoa millekään kolmannelle osapuolelle ilman toimeksiantajan lupaa.
 • Tutkijan on pyynnöstä annettava toimeksiantajan järjestää kenttätyön ja tietojen käsittelyn laadun tarkistuksia edellyttäen, että toimeksiantaja maksaa kaikki tästä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.
 • Tutkijan tulee toimittaa toimeksiantajalle kaikki tarpeelliset tekniset tiedot kaikista toimeksiantajalle tehtävistä tutkimusprojekteista.